Përfaqësuesit e shkollave

Ky është një pyetësor për personelin dhe arsimëtarët në Evropë për të gjith klasat e shkollës së mesme dhe fillore. Është për futjen dhe nevojën e krijimit te TIK në institucionet atsimore.

Anketa përfshin 86 përfaqësues, kryesisht drejtorë të shkollave. Hulumtimi eshtë kryer në katër shtete: Spanjë, Maqedoni, Portugali dhe Turqi. Intervistat u zhvilluan në Janar-Mars 2016.

Statistikat totale të përgjithëshme të nëngrupimit të mëtejshëm të shteteve janë treguar në Tabelën 1.

Të ndryshme

Anket.

Mesatar

Devi.stan.Devi

Min

Maks

Numri i nxënësve

86

655,66

437,96

17

1600

Numri i arsimtarëve

86

48,88

28,80

2

152

Numri i udhëheqësve

86

9,55

16,67

0

97

Numri i personelit

86

11,04

20,07

0

150

 

Statistika totale për Spanjë është treguar poshtë.

Të ndryshme

Anket.

Mesatar

Devi.stan.Devi

Min

Maks

Numri i nxënësve

13

365,76

374,14

17

1400

Numri i arsimtarëve

13

35,76

33,50

2

110

Numri i udhëheqësve

13

4,84

10,67

0

40

Numri i personelit

13

5,07

5,43

1

20

Subsequently are shown the statistics for Macedonia.

Variables Obs. Mean Std. Dev. Min Max
Number of students 30 802.40 419.56 69 1600
Number of teachers 30 61.90 30.10 16 152
Number of management staff 30 5.20 4.32 1 25
Number of other staff 30 21.23 31.26 0 150

 

Statistika totale për Maqedoninë

Të ndryshme

Anket.

Mesatar

Devi.stan.Devi

Min

Maks

Numri i nxënësve

30

802,40

419,56

69

1600

Numri i arsimtarëve

30

61,90

30,10

16

152

Numri i udhëheqësve

30

5,20

4,32

1

25

Numri i personelit

30

21,23

31,26

0

150

Statistika totale për Portugalinë

Të ndryshme

Anket.

Mesatar

Devi.stan.Devi

Min

Maks

Numri i nxënësve

17

288,41

77,63

86

400

Numri i arsimtarëve

17

30,76

9,15

15

45

Numri i udhëheqësve

17

7,82

2,69

3

13

Numri i personelit

17

8,88

3,78

3

17

 

Dhe në fund Statistika totale për Turqinë.

Të ndryshme

Anket.

Mesatar

Devi.stan.Devi

Min

Maks

Numri i nxënësve

26

871,42

408,96

88

1590

Numri i arsimtarëve

26

52,26

25,49

8

110

Numri i udhëheqësve

26

18,07

27,43

1

97

Numri i personelit

26

3,69

3,31

1

10

 

Diskutim: Sic mund të shihet nga statistikat e mësipërme përshkruese, numri më i madh i nxënësve dhe mësuesve është vërejtur në shkollat e Maqedonisë. Ndërsa numri më i madh i stafit menaxherial është regjistruar në Turqi.

Krahasimi në vijim i rezultateve të anketës është numri i nxënësve dhe numri i mësuesve, të grupuara në vende, sic tregohet në grafikun e mëposhtëm.

Figura 1. Numri i mësimdhënësve dhe i nxënësve në shtete

 

Diskutim: Nga Figura 1, mund të shihet se raporti i numrit të nxënësve dhe numri i mësuesve është i ndryshëm në këto katër vende. Sic mund të shihet, në Maqedoni dhe Turqi, numri mesatar i mësuesve është shumë më i vogël në krahasim me numrin e nxënësve. Ndërsa në Portugali dhe Spanjë, numri mesatar i mësuesve është pothuajse i njejtë, dhe numri mesatar i nxënësve është përgjysmuar. Me fjalë të tjera, numri mesatar ndërmjet mësues/nxënës në Maqedoni dhe Turqi është 7,72% dhe 6,07%, drërsa në Portugali dhe Spanjë është 9,83% dhe 10,7%.

Krahasimi tjetër interesant jepet nga numri mesatar i mësimdhënësve dhe numri mesatar i personelit të angazhuar në këto shkolla.

Figura 2. Numri i mësimdhënësve dhe numri i personelit në shtete.

 

Diskutim: Në Figurën2, mund të shihet se raporti i numrit mesatar i personelit dhe numri mesatar i mësuesve është pak a shum i njejtë në këto katër vende. Sic mund të shikoni, personeli mësimor mbështetet në mënyre administrative nga personeli që numron afërsisht gjysmën, krahasuar nga numri i mësimdhënësve.

Më pas, numri i përgjithshem mesatar i mësueve, menaxhimi i personelit dhe stafit tjetër administrative është dhënë në grafikun e mëposhtëm.

Figura 3. Numri i arsimëtarëve, numri i ekipit udhëheqës dhe numri i personelit tjetër në shtete.