Okul Temsilcileri

Bu rapor Makedonya, ispanya, Portekiz ve Türkiye için hazırlanmış bireysel ülke çalışmalarının karşılaştırmalı bir analizini sunar. Bu anket,özellikle DISCO diye adlandırılan Erasmus+porgramının KA2’si altında(yenilikve yararlı uygulamaların paylaşımı işbirliği)‘Dijital Okul Yarışması’ projesinin bir paçasıdır. Projede, ‘Güney Doğu Avrupa Üniversitesi’ ( Makedonya), InerciaDigital (İspanya),PakizeKokuluAnadolu Lisesi (Türkiye),SSOUMoshaPijade  (Makedonya) ve Zendensino (Portekiz) ile beraber çalışılmaktadır.

 Proje kapsamındaki esas amaçlara ulaşabilmek,okullara katılan genç insanların ICT üzerindeki kilit becerileri ve yeteneklerini ve aynı zamanda nitelik/kalitenin gelişmesini, yenilik üstünlüğünü eğitim düzeyinde teşvik ederek, öğrenme performanslarını geliştirmek için uzun süreli bir iş birliği sağlanıyor. Ulusal düzeyde politik reformları tamamlamak için düzenlenmiş Avrupa hayat boyu öğrenme alanının farkındalığının arttırılması ve eğitim sisteminin öğrenmede dijitalin integrasyonuyla modernizasyonunu desteklemek de temel amaçlardandır.

Giriş

Bu Avrupa personel ve ilk ve ortaöğrenimin her seviyesindeki öğretmenlere yöneltilmiş bir ankettir. Anket eğitim kuruluşları içerisinde ICT oluşumuna olan ihtiyaçları veICT’nin tanımını ile ilgilidir.

Anket çoğunluğu okul yöneticisi olan 86 temsilciden oluşur. Anket 4 ülkede uygulanmıştır: İspanya, Makedonya, Portekiz veTürkiye. Bu anket Ocak-Mart 2016 sürecinde yapılmıştır.

Tüm örneğin özet istatistikleri ve diğer ülkenin yaptığı alt gruplar tabloda gösterilmiştir.

Variables Obs. Mean Std.Dev. Min Max
Öğrenci sayısı 86 655.66 437.96 17 1600
Öğretmen sayısı 86 48.88 28.80 2 152
İdareci sayısı 86 9.55 16.67 0 97
Diğer personel 86 11.04 20.07 0 150

Ispanya için özet istatistikler aşagıda gösterilmektedir.

Variables Obs. Mean Std.Dev. Min Max
Öğrenci sayısı 13 365.76 374.14 17 1400
Öğretmen sayısı 13 35.76 33.50 2 110
İdareci sayısı 13 4.84 10.67 0 40
Diğer personel 13 5.07 5.43 1 20

Ardından Makedonya için İstatistikler gösterilmektedir.

Variables Obs. Mean Std.Dev. Min Max
Öğrenci sayısı 30 802.40 419.56 69 1600
Öğretmen sayısı 30 61.90 30.10 16 152
İdareci sayısı 30 5.20 4.32 1 25
Diğer personel 30 21.23 31.26 0 150

. SıradaPortekiz’inistatistiklerigösterilmektedir.

Variables Obs. Mean Std.Dev. Min Max
Öğrenci sayısı 17 288.41 77.63 86 400
Öğretmen sayısı 17 30.76 9.15 15 45
İdareci sayısı 17 7.82 2.69 3 13
Diğer personel 17 8.88 3.78 3 17

Ve son olarak da Türkiye’nin özetlenmiş istatistikleri aşağıda gösterilmektedir.

Variables Obs. Mean Std.Dev. Min Max
Öğr5enci sayısı 26 871.42 408.96 88 1590
Öğretmen sayısı 26 52.26 25.49 8 110
İdareci sayısı 26 18.07 27.43 1 97
Diğer personel 26 3.69 3.31 1 10

 

Discussion: Yukarıdaki betimleyici istatistiklerden görülğüdü gibi, en yüksek öğrenci ve öğretmen sayısı Makedonya’ daki okullardan belirtilmiştir; yine de en yüksek  idareci  sayısı Türkiye’de belirtilmiştir.

Aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi, anketin sıradaki karşılaştırılması ,öğrenci ve öğretmen sayılarının

ülkelere göre gruplandrlmasıyla oluşmuştur

Şekil 1: Yeşil: ortalama öğretmen sayısı, kırmızı: ortalama öğrenci sayısı

Münazara: Şekil 1’den farkediliyorki öğrenci ve öğretmen sayılarının oranı söz konusu dört ülkede farklı. Görüldüğü gibi ,Portekizve İspanya’da ortalama öğretmen sayısı nerdeyse aynı, ortalama öğrenci sayısı yarı yarıya iken; Türkiye ve Makedonya’aöğretmen sayısı öğrenci sayısına kıyasla daha düşük. Diğer bir ifade ile, Türkiye ve Makedonya için ortalama öğretmen/öğrenci oranı sırasıyla 7.72% ve 6.07% iken ,İspanya ve Portekiz için bu oran 9.83% ve 10.07% dir.

Diğer ilginç bir karşılaştırma bu okullara katılan ortalama personel veöğretmen sayılarıyla veriliyor.

Şekil 2:Ülkelerdeki personel ve öğretmen sayıları

Münazara: Şekil ikiden anlaşılabildiği üzere, bu dört ülkede ortalama personel ve öğretmen sayısı aşağı yukarı aynı. Görüldüğü üzere, personel sayısının neredeyse yarısı idari açıdan öğretmen sayısını destekliyor.

Toplam öğretmen sayısının, yönetim personali ve diğer yönetici personellerin ortalaması aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Şekil 3: Ülkelerdeki öğretmen sayısı, idareci sayısı ve diğer personallerin sayısı