Proje

Digital School Contest

Okulların anketleri: Eğitimde BIT, ( Avrupa için Dijital Gündem)    BİT’in Avrupa’daki okullarda nasıl sağlandığı ve kullanımının nasıl geliştiğini ana hatlarıyla çizmekle birlikte bazı engeller devam etmektedir. Birincisi, öğretmenler halen yetersiz BIT ekipmanının birçok ülkede BİT kullanımının önündeki en büyük engel olduğuna inanmaktadırlar. İkincisi, öğretmenleri ders hazırlamada BIT kullanırken, öğrenmede BIT’in sınıfta kullanımı nadirdir. BİT’de öğretmen eğitimi nadiren zorunludur ve çoğu öğretmen zamanını özel çalışmaya adar. Üçüncüsü, okullar öğretim ve öğrenmede BİT entegrasyonu ile ilgili politikaları birleştirdiklerinde, öğrenciler ve öğretmenler BIT ve BIT öğrenme tabanlı öğrenme etkinliklerinde en yüksek kullanıma sahipler. Bununla birlikte, çoğu okul bu kadar kapsamlı bir politikaya sahip değildir. Bu nedenle, öğretmenlerin genel olarak, BİT’in öğretme ve öğrenmede tam olarak kullanılması için radikal değişikliğe ihtiyaç duyulduğuna inanmaları şaşırtıcı değildir.

Öğretmenler, öğretme ve öğrenme için BİT’i uygulamaya yönelik olumlu tutumlara ve erişime sahip olmasına rağmen, sık sık bunu zor bulmakta ve sadece teknik değil, aynı zamanda pedagojik olmak üzere sürekli destek gerektirmektedir. Örneğin, ICT koordinatörlerine okulda pedagojik rolü ve teknik rehberlik rolü verilmesi ya da okul personeli ve diğerleri tarafından tüm disiplin öğretmenlerine verilen eğitimin arttırılması. Bu nedenle, konuyla ilgili özel eğitim içeren öğrenme uygulamaları desteklenmelidir..

Bundan dolayı, hizmet öncesi eğitime başlayarak bu tür çevrimiçi platformları ve Avrupa öğretim camiasına karşılayabilecekleri fırsatları daha da ileri götürmeye ihtiyaç vardır.

Okullarin Anketi: Eğitimde BİT, Avrupa’nın Okullarında Teknoloji Erişimi Kullanımı ve Tutumları için 5 politika eylemi bildirmiştir.

 • BİT’in okul içinde ve dışında kullanımı arasındaki boşluğu azaltmak için, okulda BİT kullanımını artırmak için, kurumsal, yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde halkın harekete geçirilmesini güçlendirme
 • Kendine güvenen ve pozitif öğretmenler geliştirmeye yardımcı olduğundan, öğretmenler için mesleki gelişim fırsatlarını artırmak, öğretme ve öğrenmede BİT kullanımını artırmanın etkili bir yoludur.
 • Öğretmenler, kendi öğretme ve öğrenme içinde BİT’i uygulamak için erişime ve olumlu tutumlara sahip olmasına rağmen, sıklıkla bunun zor olduğunu bulmuş ve sadece teknik değil, aynı zamanda pedagojik olmak üzere devam eden destek bir talep etmektedir.
 • Şahsen sahip olunan cep telefonlarının yüksek seviyede kullanımından yararlanın. Bu araştırmadan elde edilen veri setini ve dersleri gelecek araştırmalar için kullanın

 Veriler, Avrupa ülkeleri arasında Eğitim yaklaşımında BİT entegrasyonunda nispeten farklılıkların bulunduğunu da ortaya koymaktadır, bu nedenle Avrupa eğitim camiasının, eğitim etkinliğinin öğretilmesi ve yönetiminde BİT alanında iyi uygulamaların tartışılması için bir oda ihtiyacı vardır. Bu nedenle, okullar ile politika yaklaşımını uyumlu hale getirmek için, proje uluslararası alanda yapılmaktadır.

Genel Hedefler

Planlanan faaliyetler boyunca proje, kalite geliştirme, eğitim düzeyindeki inovasyon mükemmelliği, özellikle eğitim ve öğretim sağlayıcıları  ve okullarda BIT entegrasonu alanındaki diğer paydaşlar arasındaki ulusötesi işbirliğinin geliştirilmesi yoluyla BİT’teki temel yetkinlikleri ve becerileri, okullara devam eden gençlerin öğrenme performansını artırmak istemektedir. (öğretim ve yönetim).

Dahası, proje ulusal düzeyde politika reformlarını tamamlamak ve özellikle iyi uygulamaların ve işbirliğinin yaygınlaştırılması yoluyla eğitim sistemlerinin modernleştirilmesini desteklemek üzere tasarlanmış bir Avrupa yaşam boyu öğrenme alanının ortaya çıkmasını artırmak ve farkındalık yaratmak istemektedir..

Bu proje, yenilikçi uygulamaların gelişimini desteklemeyi, öğrencinin ve çalışanların kalitesini artırmayı, okullarda kapasite geliştirmeyi ve okul organizasyonları arasında stratejik işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Özel Hedefler

Poje, eğitimde yer alan farklı organizasyon türleri arasında inovasyonu, deneyim alışverişini, iyi uygulamaları ve bilgi birikimini teşvik etmek için eğitimde BİT entegrasyonu için bir girişim programı geliştirmeyi amaçladı. Yenilikçi ve öğrenci merkezli pedagojik yaklaşımlar kullanarak eğitimde temel ve çapraz becerilerin geliştirilmesini amaçladı. Öğrenme, öğretme ve çeşitli düzeylerde sayısal entegrasyonu artırma: BİT tabanlı eğitimin yanı sıra BİT tabanlı değerlendirme uygulamalarını destekleme. Özellikle, öğrenmede BİT kullanımını ve ilgili dijital yeterlikleri elde etmede veya geliştirmede öğretmenleri, öğretim elemanlarını destekleme.

Proje Çıktıları

Bu hedefleri yerine getirmek için, bu proje 4 İş Planı (İP) faaliyeti gerçekleştirecektir

İP1: Proje Yönetim

PY yapısını idare etme

Bu görevde proje yapısı kurulacak ve yönetilecek. Aşağıdaki etkinlikler yerine getirilecek:

 • Proje Yönetim Kurulu  (PYK) oluşturulacak;
 • PYK toplantılarının hazırlanması, yönetimi, sirkülasyonu ve tutanakların görüşülmesi.
 • Aday Proje Yöneticisi Proje Yönetim Kurulu (PYK) üyeleri ile gayriresmi ilişkileri sürdürecektir.

İşlevsel Proje Yönetim

Bu görevde proje ilerlemesinin gerçek denetimi ve kontrolü Proje Yöneticisi tarafından gerçekleştirilir. Bu şunları gerektirir

 • Tüm ortaklar tarafından izlenecek yönetim ve raporlama usullerini gösteren bir Proje Yönetim El Kitabı hazırlanması;
 • Bu El Kitabına dayanarak, İş planına karşı Projenin ilerlemesinin izlenmesi ve gerektiğinde düzeltici önlemlerin alınması.

Uygun yönetim raporlamasını sağlamayı; Tüm iş ortaklarının İş Planını izlediğinden emin olmak için proje görevlerini öngörülen saatleri; Ulusal Ajans ve Konsorsiyum arasındaki arayüz olmayı; Proje çıktılarının uygun zaman dilimlerinde ve uygun kalite düzeyinde teslim edilmesinin sağlanmasını; Gerekirse Proje Yönetimi El Kitabında belirtildiği gibi çatışma çözme prosedürlerini harekete geçiren ancak bunlarla sınırlı olmayan son işlemi gerektirir.

İP2 İyi uygulamaların ve Durum İncelemeleri

Projenin ilk altı ayı boyunca, katılımcı kuruluşların ülkelerinin her birinde okullarda BİT entegrasyonu stratejisine odaklanarak karşılaştırmalı bir anket yapılacaktır. Tüm Proje, her Konsorsiyum Ortağının mevcut en iyi / kötü uygulamalardan ayrılacaktır. Ortaklar, başarı / başarısızlık nedenlerini araştırmak ve onların temelinde duran mekanizmaların potansiyel iyi uygulamaları için dersler öğrenmek amacıyla hem en iyi hem de kötü örnek çalışmalarını analiz edeceklerdir.

Her ülkede çalışma durumlarının analizi. Nicel ve nitel verilerin toplanması. Bilgilerin, Avrupa programları, mekanizmaları ve araçları ile karşılaştırılması. Avrupa yönetmelikleriyle uyum için en iyi uygulamalar ve öneriler..

Beş temel yönden incelenecektir:

 1. Liderlik ve Vizyon:Farklı BİT stratejisinin Dijital Okulları  ve BİT’e yönelik olumlu tutum;
 2. Müfredatta BİT Entegrasyonu: BİT’in müfredatta okullarla entegrasyonu. Öğrenmeyi geliştirmek için, BİT’in nasıl kullanılabileceği konusunu personelin açık bir biçimde anlaması;
 3. Okul BİT Kültürü: BİT’in, öğrenme ve öğretme kalitesini, öğrencilerin tutum ve davranışlarını  ve okul topluluğunu etkilediği konusunda Okulların farkındalığı;
 4. Sürekli Mesleki Gelişim: BİT’in devam eden mesleki gelişimine Okulların taahhütü;
 5. Kaynaklar ve Altyapı: Okullar, belirli öğrenme ortamlarını desteklemek için donanım, yazılım ve altyapı da dahil olmak üzere BİT kaynaklarını ayırırlar ve okulun politikasında belirtilen BİT geliştirme planlarını yansıtırlar;

İP3 Eğitimde BİT metodolojisi konusunda eğitim

İP2 faaliyetleri içerisinde seçilen 5 en iyi uygulamalardaki  eğitimde BİT entegrasyonunda bir metodoloji eğitimi verilecek. Bir eğitim atölyesi (HUELVA Ekim 2016) süresince katılımcılar, okulda BİT entegrasyonundaki  en iyi uygulamalarda kendi bilgilerini artıracaklar, ayrıca farklı okul türlerinin BİT’in bütünleşmesiyle ilgili olarak nasıl ayarlandığına dair bazı senaryolar sunan çalışma analizleriyle ve kendi okullarında BİT gelişimine nasıl yaklaşabilecekleri konusunda pratik fikirlerle eğitilecekler.

Kursun katılımcıları, katılımcı kuruluşlar tarafından seçilen Öğretmenler ve Okul personeli olacak (kendi personeli arasında da; proje ortaklarının her bir ülkesi için  10 katılımcı olacak)

İP4 Dijital Okul Farkı

 1. Fark: Eğitimde BİT entegrasyonu için kendi faaliyetlerini sunmak üzere okullar için çevrimiçi bir yarışma (web sitesi ve facebook) oluşturulması. Katılımcı kuruluşlar, program tarafından özetlenen 5 önemli uygulamanın her biri için iyi uygulamalardan en iyi projeleri seçecektir.  Okullar ve eğitim merkezi tarafından gerçekleştirilen projelere odaklı bir Avrupa ayrımı olacaktır. Ayrımın reklamı yapılacak: yerel etkinlikler, Sosyal Medya, Web sitesi,  Linkedin,Ulusal Ajanslar, Avrupa Araçları (ör. eTwinning)
 2. Yıllık bir ayrımla kalıcı bir Avrupa dijital okul ağı oluşturmayı planlayın. Kazananlar, projelerini sunacakları final yarışmasına bir grup öğrenciyle birlikte katılacaklar.

İP5   Yaygınlaştırma Etkinlikleri

Öğrenilen en iyi uygulamalar ve derslerden yararlanmak ve aynı zamanda web üzerinde bulunan OER’e ücretsiz erişerek, yerinde düzenlenen odak grupları seminerler aracılığı ile her bir ortak kuruluşun topluluğuna materyalleri ve bilgiyi yaymak ve çoğaltmak için;1 website, 6 çevrimiçi bülten; Yerel etkinlikler, son olaylar. Yarışmayı ilan etmek için, kendi deneyimlerini paylaşacak eğitim etkinlikleri içindeki katılımcılar aracılığıyla, yerel etkinlikler temel olacaktır.