Shtëpi

Anketa e shkollave: TIK në arsim (Agjenda Digjitale për Evropë) paraqitet si sigurimin i TIK-ut dhe përdorimi i saj në shkolla evropiane është duke u përmirësuar, por disa pengesa mbeten. Së pari, mësuesit ende besojnë se ekzistenca e pamjaftueshme e pajisjeve TIK është pengesa më e madhe për të përdorur TIK-ut në shumë vende. Më pas, ndërkohë që mësimdhënësit përdorin klasë të trajnimit TIK, përdorimi i TIK-ut në procesin mësimor është një gjë e rrallë. Trajnimi i mësimdhënësve në TIK është rrallë i detyrueshëm dhe shumica e mësuesve kushtojnë kohën e tyre të lirë për studimin private. Gjithashtu, studentët dhe mësuesit kanë përdorimin më të lartë të aktiviteteve për TIK dhe të mësuarit baz të TIK, kur shkollat ​ kombinojnë politikat për integrimin e TIK-ut në mësimdhënie. Megjithatë, shumica e shkollave nuk kanë një politikë të tillë të plotë. Prandaj nuk është për t'u habitur që mësuesit në përgjithësi besojnë se ka nevojë për ndryshime rrënjësore që të shfrytëzohen plotësisht TIK-u në mësimdhënie. Pavarësisht që ka akses dhe qëndrimeve pozitive në drejtim të zbatimit të TIK-ut në mësimdhënie dhe të nxënit, mësuesit shpesh kanë vështirësi për të trajtuar dhe kërkojnë mbështetje të vazhdueshme - jo vetëm teknike, si dhe pedagogjike. Të dhënat gjithashtu tregojnë se ekzistojnë dallime të mëdha sa i përket integrimit të TIK në arsim në mesin e vendeve evropiane, për këtë arsye, komuniteti i arsimit Evropian ka nevojë për një hapësirë ​​për debat mbi praktikat më të mira në fushën e TIK-ut në mësimdhënie dhe aktivitete edukative. Për këtë arsye, që të përputhen politikat e shkollave, projekti është kryer ndërkombëtarisht.

Gjatë aktiviteteve të planifikuara të projektit ne duam të përmirësojm kompetencat thelbësore dhe aftësitë në TIK dhe studijojm efikasitetin e të rinjve që shkojnë në shkollë duke nxitur përmirësimin e cilësisë, risisë, nivelin e cilësisë së arsimit, veçanërisht nëpërmjet bashkëpunimit të shtuar ndërkombëtar në mes të ofruesve të arsimit dhe trajnimit dhe aktorëve të tjerë në integrimin e TIK-ut në shkolla (mësimdhënies dhe menaxhim).

Përveç kësaj, projekti ka për qëllim për të përmirësuar pamjen dhe për të rritur ndërgjegjësimin e zonës evropiane të mësuarit gjatë gjithë jetës e projektuar për të plotësuar reformat e politikave në nivel kombëtar dhe për të mbështetur modernizimin e sistemit arsimor, sidomos nëpërmjet përmirësimit të shpërndarjes së praktikave të mira dhe bashkëpunimit.

Përmirësimi i integrimit dixhital në procesin e të mësuarit, mësimi zhvillohet në nivele të ndryshme: duke mbështetur mësimdhënien TIK, dhe praktikat e vlerësimit të bazuar në TIK. Në mënyrë të veçantë, duke siguruar mbështetje për mësuesit dhe personelin arsimor në fitimin ose përmirësimin e përdorimit të TIK në mësim dhe kompetencave të lidhura dixhitale.

Për të arritur këtë qëllim, programi do të kontribuojë në bashkëpunimin afatgjatë midis shkollave dhe organizatave të tjera kërkimore dhe qendrave të trajnimit, me qëllim të integrimit të TIK-ut në arsim duke krijuar dhe duke ndarë praktikat më të mira për krijimin e një rrjeti të vetëm të dedikuar. Për tu zbatuar ky program, duhet propozuar një sërë veprimesh për të vendosur integrimin e TIK-ut në shkolla. Shkollat ​​e përzgjedhura do të marrin pjesë në disa aktivitete të tilla si: studimet e praktikave më të mira, trajnime, ngjarje të shpërndarjes dhe kështu me radhë.

Projekti DISCO është i bazuar në përdorimin e pajisjeve të ndryshme dhe mjetet e ofruara nga partnerët e përfshirë në këtë projekt, i cili do të jetë në dispozicion për t'i dhënë fund përdoruesit në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Shkollat ​​lokale kanë personel arsimor më të mirë të kualifikuar në lidhje me TIK në arsim, dhe pritet produktet intelektuale që rezultojnë nga ky projekt do të përdoret jo vetëm nga përdoruesit e fundit, por edhe nga subjektet pjesëmarrëse në projekt, mësues, OJQ-të dhe autoritetet lokale që punojnë në fushën e edukimit të drejtpërdrejtë dhe nëpërmjet faqes ofocijale të projektit ose duke vizituar subjektet e përfshira në projekt, duke pasur parasysh projektin që e ka për qëllim të ndihmojë në përmirësimin e cilësisë së arsimit dhe TIK aftësitë për të rinjtë.

Në projektit rajonal të nivelit DISCO do të ketë një ndikim të përgjithshëm, për shkak të qasjes pjesëmarrëse dhe të integruar të të gjithë aktorëve të përfshirë në promovimin e TIK-ut në arsim. Ata do të kontribuojë në zhvillimin, testimin dhe vlerësimin e rezultateve të projektit.

Në nivel kombëtar dhe evropian, bashkëpunimi ndërkombëtar në mes të ofruesve të arsimit dhe trajnimit dhe aktorëve të tjerë në integrimin e TIK-ut në shkolla, për të përmirësuar dhe filluar vetëdijen për rëndësinë e modernizimit të sistemeve të arsimit, veçanërisht nëpërmjet përmirësimit të shpërndarjes së praktikave të mira dhe bashkëpunimit midis shkollave ​​evropiane dhe personeli arsimor komunal.