Arsimtar në shkolla të mesme dhe fillore

 

Mësimdhënës dhe personeli arsimor

Ky pyetësor është i dedikuar për stafin dhe mësuesit në Evropë për të gjitha klasat e arsimit fillor dhe të mesëm. Është i lidhur me futjen dhe nevojën për krijimin e TIK në institucionet arsimore.
Pyetësori ëstë kryer tek mësuesit e shkollës së mesme dhe fillore në: (i) Spanjë, (ii) Maqedoni, (iii) Portugali dhe (iv) Turqi.
Kemi mbledhur informacione totale për 257 arsimtar nga të gjitha shtetet – prtnere të projektit DISKO. Më poshtë është treguar përvoja e mësuesve në arsim, mbledhur nga gjitha shtetet – partnere, duke marë në konsideratë aspektet epërcojës në arsim dhe zbatimi i IKT në procesin arsimor, sic përshkruhet në Figurën 1.
Figura 1. Statistika përshkruese për variablat e vazhdueshme.

 

Të ndryshme

Anket.

Mesatar

Devi.stan.Devi

Min

Maks

Sa kohë jeni angazhuar në mësimdhënje?

257

15,07

8,21

1

40

Sa kohë jeni angazhuar ne shkollën/institucionit tuaj të tashëm?

257

8,50

6,46

1

33

Sa kohë jeni angazhuar në shfrytëzimin e TIK për mbështetjen në procesin tuaj në arsim dhë mësim?

257

16,30

7,52

1

25

Së pari do të gjenerojmë analiza për secilin vend vec e vec, dhe pastaj do të vazhdojmë me një analizë krahasuese të nevojave për trajnim të mësimdhënësve në TIK. Statistikat janë të grupuara sipas natyrës së pyetjeve (Po / J, Pyetje nga tipi i shkallës Likert).

Analiza të dhënave – Rasti me Spanjën

Sipas të dhënave tona në Spanjë janë intervistuar 51 mesues nga shkollat e mesme dhe fillore. Së pari dhamë statistikat përshkruese për nryshymet e vazhdueshme, të treguara në Figurën 1.1.
Figura 1.1 Statistika përshkruese për ndryshymet e vazhdueshme

Të ndryshme

Anket.

Mesatar

Devi.stan.Devi

Min

Maks

Sa kohë jeni të angazhuar në mësimdhënie?

51

14,19

10,81

1

35

Sa kohë jeni angazhuar ne shkollën/institucionit tuaj të tashëm?

51

6,7

7,34

1

28

Sa kohë jeni angazhuar në shfrytëzimin e TIK për mbështetjen në procesin tuaj në arsim dhë mësim?

51

11,2

8,24

1

25

 

Pason statiskita e treguar me pyetje të tipit të shkallës së Likertit që zakonisht përmbajnë opcione të theksuara (nuk është numër), duke filluar nga përgjigja më pak e dëshiruar me 0 deri në përgjigjen më shumë të deshiruar me 3. Opcionet e shënuara janë përshkruar menjëherë nën përqindjet.
Figura1.2a statistika përshkruese në renditjen e ndryshuar (kategori të ndryshme në shkallën e Likerit)

Të ndryshme me shkallë 0-3

Anket.

Frakcione (në %)

0

1

2

3

A ka shkolla juaj resurse të mjaftueshme digjitale dhe teknologjike për mbështetjen e punës tuaj?

51

-
(Nuk i shfrytëzoj)

43,14
(Jo mjaftueshëm)

39,22
(Mjaftueshëm)

17,65
(Shum)

A janë këta pajisje /hardver të azhuruar?

48

20,83
(Të gjitha janë të vjetra dhe të ngadalsuara)

18,75
(Pjesa më e vogël e tyre)

60,42
(
Pjesa më e madhe e tyre)

-
(
Gjithcka është e re dhe moderne)

A janëme kualitet këta pajisje digjitale /hardver?

48

20,83
(Cdo here janë të thyera)

18,75
(Pjesa më e vogël e tyre)

60,42
(Pjesa më e madhe e tyre)

-
(Cdo here punojnë në mënyr të përkryer)

Shkolla i inkurajon mësuesit të përdorin kompjuter në procesin e arsimit dhe mësimit.

51

13,73

(Jo)

21,57
(Në disa raste)

64,71
(Po)

/

Mësuesit në shkollën time janë mirë të informuar për përfitimet e shfrytëzimit të TIK në mësim dhe arsim

51

11,76
(Jo)

60.78
(Mund të përmirësohet)

27,45
(Janë informata të mira)

/

Sa shpesh arsimtarët duhet të trajnohen për shfrytëzimin e TIK në arsim?

48

2,08
(
Një herë është e mjaftueshme)

35,42
(
Cdo dy vite akademike)

52,08
(
Cdo vit akademik)

10,42
(
Dy here në vit)

Cdo herë keni patur trajnim TIK për shfrytëzimin në klasën tuaj?

51

3,92
(Skam patur rast)

1,96
(Skam patur kohë)

17,65
(Jashtë shkollës)

76,47
(Në shkollën ku punoj)

 

 

Në Figurën 1.2b është treguar statistika me pyetje të llojit të shkallës Kirert që pqrmbajnë opcionin duke filluar nga përgjigje më pak të dëshiruara me Asgjë/Nuk është e rëndësishme deri tek përgjigja me e pëlqyer me Shum me rëndësi.

Figura 1.2 Statistika përshkruese me variable rendore (shkalla e Likertit)

Kur trajnoheni me TIK për arsimëtar, sa është e rëndësishme për ju _______.

Anket.

Frakcion (në %)

Asgjë / Nuk është me rëndësi

Më pak e rëndësishme

Afërsisht e rëndësishme

E rëndësishme

Shumë e rëndësishme

Shfrytëzimi i mjeteve për e-mësim (kampusi virtuat)

51

17,65

9,8

15,69

39,22

17,65

Përdorimi i mjeteve tjera të vebit (rjetet sociale, blloge, etj)

51

11,76

9,8

9,8

50,98

17,65

Komunikim, interakcion dhe strategji për tutor/mentor

51

11,76

11,76

17,65

43,14

15,69

Strategji për evalucion

51

7,84

9,8

13,73

49,02

19,61

Krijimi i përmbajtjeve për e-mësim.

51

9,8

7,84

17,65

50,98

13,73

Planifikim dhe dizajn didaktik.

51

11,76

9,8

17,65

41,14

19,61

Krijim për aktivitete konkrete për e-mësim.

51

9,8

9,8

19,61

43,14

17,65

 

Në radhë është e treguar statistika Po/Jo e pyetjeve me përgjigje të gjërë.

Figura 1.3 Statistika përshkruese në variante diotomik në %

Variable të rejshme

Anket.

Po

Jo

Shkolla e furnizon secilin arsimtar me …

Kompjuter Personal

51

66,67

33,33

Tablet

51

13,73

86,27

Floetore Digjitale

51

45,10

54,90

A ka shkolla juaj ...

Internet

51

88,24

11,76

Ëi-Fi

51

98,04

1,96

Mendoni se institucionet arsimore duhet të jenë të pajisur me TIK?

51

98,04

1,96

Arsimtarët duhet të jenë të trajnuar nga ana e qeverisë me qëllim që të përdorin TIK në mënyr të duhur.

51

90,20

9,80

TIk jua lehtëson mësimdhënijen?

51

88,24

11,76

Përdorni TIK për komunikim me …

Nxënës

51

60,78

39,22

Familje

51

56,86

43,14

Arsimtar

51

88,24

11,76

Udhëheqës të institucioneve

51

84,31

15,69

Përdorni TIK për shkëmbim të dokumenteve/informacioneve …

Nxënës

51

72,55

27,45

Familje

51

52,94

47,06

Arsimtar

51

88,24

11,76

Udhëheqës të institucioneve

51

88,24

11,76

 

Figura 1.4 Cilat pajisje digjitale më së shumti i shfrytëzoni në mësim dhe dhe cilat do të doni që të keni mundësi ti shfrytëzoni?

Variablat

Anket.

______ vetëm dhe/ose të kombinuara

Kompjutera

Projektor

Tabela elektronike

Kompjuter, projektor, telefona të menqur, tabela elektronike

Kompjuter, projektor, tableta, kamera, fletore elektronike

Më shumë se pesë

(Tablelë digjitale, tablet)

Cilët pajisje digjitale më së shumti i shfrytëzoni në mësim?

51

10

4

6

11

8

12

 

 

Kompjuter

Projektor

Tabela elektronike

Tabela elektronike, laptop

Fletore elektronike, table

Telefona të menqur, kamera

Cilët pajisje të lartpërmendura do të donit të keni  mundësi ti përdorni?

51

15

2

5

13

10

6

 

Figura 1.5 Cilat veb vegla të TIK i shfrytëzoni në mësim dhe cilat do të donit tëkishit mundësi ti përdorni?

Variable

Anket.

______ vetëm dhe/ose të kombinuara

Google docs/ Google Drive (dhe rjete sociale dhe tjerë)

Mjete për prezentim (sh. Prezi)

Obline magazina (sh. Dropbox)

Mjete për shpërndarje, Slide share,

Diigo, Ëiki spaces, Scrib

Më shumë se pesë

 

Cilat pajisje veb të TIK i shfrytëzoni në mësim?

49

13

5

3

11

5

12

 

 

Google docs/ Google Drive (dhe rjete sociale dhe tjerë)

Mjete për prezentim (sh. Prezi)

Obline magazina (sh. Dropbox)

Mjete për shpërndarje, Slide share,

Diigo, Ëiki spaces, Scrib

Më shumë se pesë

 

Cilat pajisje të lartëpërmendura do të donit të kishit mundësi ti përdorni?

49

15

5

5

13

11

0

 

Figura 1.6 CIlat nga rjetet sociale i përdorni në mësim dhe cialt do të donit të kishit mundësi ti përdorni?

Variable

Anket.

______ vetëm dhe/ose të kombinuara

Facebook

Instagram

Pinterest

Youtube

Tëitter, LinkedIn, Blog, MySpace

Më shumë se pesë

 

Cilat nga këto rjete sociale i përdorni në mësim?

49

13

3

1

15
(në Blog)

7

10

 

 

Facebook

Blog
(и други)

Pinterest

Youtube

Tëitter, LinkedIn, MySpace

Më shumë se pesë

 

Cilat nga rjetet e partë përmendura do të donit të keni mundësi ti përdorni?

49

5

9

16

2

7

10

 

Nga statistikat e përmbledhura për spanjën, mund të konkludohet në vijim:

Од сумираната статистика за Шпанија, може да се заклучи следново:

 • Mësuesit kanë minimum një vit përvojë në procesin e mësimdhënies dhe maksimale 35 vjet, sin ë shkollën e tanishme kanë treguar të paktën një vit provojë në shkollë dhe një maksimum prej 28 vjet. Ndërsa duke marrë në konsideratë vitet si përvojë në përdorimin e TIK në mësimdhënje ato të paktën kanë një vit përvojë dhe maksimum 25 vjet përvojë.
 • Vetëm 17.65% besojnë se shkolla ofron burime të mjaftueshme digjitale.
 • 42% e arsimtarëve në Spanjë besojnë se pjesa me e madhe e pajisjeve elektronike janë të përditësuar, por askush nuk mendon se ata janë të reja dhe modern. E njejta gjë vlen edhe për cilësinë e pajisjeve elektronike në Spanjë.
 • 71% besojnë se në Spanjë shkollat i inkurajojnë mësuesit të përdorin TIK.
 • Shumica e mësuesve në Spanjë (60,78%) besojnë informacionet për përdorimin e kompjuterëve në mësim mund të përmirësohen.
 • Shumica e mësuesve në Spanjë (52,08) besojnë se mësuesit duhet ë trajnohen cdo vit akademik.
 • 76,47% e mësuesve tregojnë së kanë vizituar trajnime në TIK në shkollat ku ata punojnë.
 • Rrjetet sociale dhe e-mësimi kanë përqindje më të lartë (me 50,98%) tek mësuesit që përgjigjen se është më e rëndësishme për ata në TIK
 • 66,67%, 13,73% dhe 45,10% tregojnë se shkolla siguron kompjuter, tablet dhe e-fletore.
 • 88,24% dhe 98,04% treguan se shkolla ka internet dhe Ëi-Fi.
 • 98,04% besojnë se shkolla duhet të jenë të oajisura me TIK
 • 88,24% besojnë se TIK e lehtëson mësimdhënjen.
 • Shumica përdorin TIK për komunikim në mes kolegëve dhe personelit udhëheqës (88,24 dhe 84,31).Gjithashtu vlen edhe për shkëmbimin e dokumenteve (të dyjat 88,24 %).
 • Pajisjet digjitale:
  • Shumica e shfrytëzuesve në rastin e Spanjës është treguar në Figurën 1.4. tregohet se 10 nga 51 thuan se përdorin vetëm kompjutera (19,6%), kurse 4 dhe 6 treguan se shfrytëzojnë proektor dhe tablea elektronike. 12 (24%) e mësuesve në Spanjë thanë se shfrytëzojnë më shumë se pesë kombinime të pajisjeve digjitale në shkolla.
  • Nga këta, shumica duan të shfrytëzojnë kompjuter (30%) tabela digjitale dhe laptop (25& të kombinuara) dhe fletore elektronike dhe tableta (19,6% të kombinuara).
 • Mjetet TIK:
  • Shumica e shfrytëzuesve në rastin e Spanjës tregohen në Figurën 1.5. Mund të theksohet se 13 nga 49 thanë se shfrytëzuesit Google docs/ Google Drive, rrjetet sociale dhe të tjerë (26.5% të kombinuara), kurse 11 thanë se shfrytëzojnë mjetet për shpërndarje dhe SlideShare (22.4% të kombinuara). 12 (24.5%) e arsimtarëve në Spanjë thanë se shfrytëzojnë më shumë se 5 kombinime të TIK mjeteve në shkolla.
  • Nga këto, shumica duan të shfrytëzojnë Google docs/ Google Drive, rrjetet sociale dhe të tjerë (30.6% të kombinuara), mjetet për shpërndarje dhe SlideShare, (26.5% te kombinuaara) dhe Ëiki spaces dhe Scrib (22.4% të kombinuara)
 • Rrjetet Sociale:
  • Shumica e shfrytëzuesve në rastin e Spanjës tregohen në Figurën1.6. Mund të shifet se 13 nga 49 thonë se shfrytëzojnë Facebook (26.5% të kombinuara) , kurse 15 thonë se shfrytëzojnë YouTube dhe Blog (30.6 të kombinuara). 10 (20.4%) e arsimtarëve në Spanjë thonë se shfrytëzojnë më shumë se pesë kombinime të rrjeteve sociale në shkolla.
  • Nga këto, më shumë kanë dëshirë të përdorin Pinterest (30.6% të kombinuara), Blog dhe tjera (18,4% të kombinuara) dhe Tëitter, LinkedIn dhe MySpace (20,4% të kombinuara).

 

Analiza e të dhënave – rasti me Republikën e Maqedonisë

Sipas statistikave tona në Maqedoni janë të intervistuar 70 arsimtar nga shkollat e mesme dhe fillore. Së pari japim statistikat për variable të qëndrueshme, të treguara në Figurën 2.1.
Figura 2.1 Statistika për variable të qëndrueshme.

Variable

Anket.

Mesatar

Devi.stan.Devi

Min

Maks

Sa kohë jeni të angazhuar në mësimdhënie?

70       

13,77

8,39

1

40

Sa kohë jeni të angazhuar në mësimdhënie në shkollën/institucionin tuaj?

70

12,37

7,75

1

33

Sa kohë jeni të angazhuar në përdorimin e TIK për mbështetje në procesin tuaj të mësimit dhe arsimit?

70

15,9

6,7

2

24

Pason statistika me pyetje të llojit të shkallës së Likertit që përmbajnë opcion (nuk është numër), duke filluar nga përgjigja më e pëlqyer me 0 deri tek përgjigja më e pëlqyer me 3. Opcionet janë të shkruara nën përqindjet.

Figura 2.2a Statistika në variable (kategori të ndryshme në shkallën e Likertit)

Variable me shkallë 0-3,4

ИAnke.

Frakcione (në %)

0

1

2

3

A ka shkolla juaj resurse digjitale dhe teknologjike të mjaftueshme për mbështetje në punën tuaj?

70

1,43
(Nuk i përdor)

47,14
(Jomjaftueshëm)

51,43
(Mjaftueshëm)

-
(Shumë)

Këta pajisje digjitale/hardver janë të përditësuara?

56

39,29
(Gjithcka është e vjetë dhe e ngadalët)

37,50
(Pakica e tyre)

21,43
(Shumca e tyre)

1,79
(Gjithcka është e re dhe moderne)

Këta pajisje digjitale/hardver janë të kualitative?

57

7,02
(Gjithmonë janë të thyera)

73,68
(Pakica e tyre)

19,30
(Shumica e tyre)

-
(Gjithmonë punojnë mirë)

Shkolla i mbështet mësuesit që të përdorin kompjuter në procesin e arsimit dhe mësimit.

50

5,72
(Jo)

22,86
(Në disa raste)

71,43
(Po)

/

Mësuesit në shkollën time janë mirë të inforuar për dobitë e përdorimit të TIK në mësim dhe arsim.

70

10
(Jo)

67,14
(Mund të përmirësohet)

22,86
(Janë mirë të informuar)

/

Sa herë arsimtarët duhet të trajnohen për përdorimin e TIK në arsim?

48

7,35
(Një herë mjafton)

33,82
(Në dy vite akademike)

47,06
(Cdo vit akademik)

11,76
(Dy herë në vit)

A keni kaluar trajnim të TIK ndonjëherë që ta përdorni në klasën tuaj?

51

2
(Ska mudësi)

13
(Ska kohë)

11,59
(Jashtë shkollës)

73,91
(Në shkollë ku punoni)

 

Në Figurën 2.2b tregon statistikën e pyetjeve të llojit të shkallës së Likertit, që përmbajnë opcion duke filluar nga përgjigja ma e pa pëlqyer me Asgjë/Nuk është e rënësishme tek përgjijga më e pëlqyer me Shum e rëndësishme

Figura 2.2b Statistika me variable

Kur trjnoni në TIK për arsimtar, sa është e rëndësishme për ju _______.

Anket.

Frakcion (në %)

Asgjë / Nuk është me rëndësi

Pak e rëndësishme

Përafërsisht e rëndësishme

E rëndësishme

Shum e rëndësishme

Përdorimi i mjeteve për e-mësim (kampusi virtual)

69

5,8

4,35

5,8

42,03

42,03

Përdorimi i mjeteve tjerra të veb it (rrjete sociale, blogje etj.)

69

4,35

2,9

11,59

46,38

34,78

Komunikim, integrim dhe strategji për tutor/mentor

69

4,35

2,9

13,04

36,23

43,48

Strategji për evaluim

69

4,35

4,35

5,8

52,17

33,33

Krijim i përmbajtjeve të e-mësimit

69

4,25

0

17,39

37,68

40,58

Planifikim i dizajneve didaktike

69

8,7

1,45

14,49

42,03

33,33

Ndërtimi i aktiviteteve për kontekste konkrete të e-mësimit

69

5,8

1,45

4,35

37,68

50,72

               

Në radhë është e treguar statistika për Po/Jo pyetje me përgjigje të gjërë.

Figura 2.3 Statistika me variable dihotome në %

Variable të rejshm

Aket.

Po

Jo

Shkolla e siguron cdo arsimtart…

Kompjuter personal

70

61,43

38,57

Tablet

70

7,14

92,86

Fletore digjitale

70

7,14

92,86

A ka shkolla juaj ...

Internet

70

100

0

Ëi-Fi

70

91,43

8,57

A mendosni se institucionet arsimore duhet të jenë të pajisura me TIK?

70

94,29

5,71

Arsimtarët duhet të trajnohen nga qeveria që ti përdorin TIK.

70

69,57

30,43

TIK ju lehtëson mësimdhënjen?

69

92,75

7,25

Përdorni TIK për komunikim me ...

Nxënës

68

85

15

Familje

68

12

88

Arsimtar

68

96

4

Udhëheqës të institucioneve

68

15

85

Përdorni TIK për shkëmbimin e dokumenteve/informacioneve ...

Nxënës

68

83

17

Familje

68

78

22

Arsimtar

68

96

4

Udhëheqës të institucioneve

68

87

13

 

Figura 2.4 cilat pajisje digjitale më së shumti i përdorni në mësimin tuaj dhe cialt do të kishit dashur që të keni mundësi ti përdorni?

Variabla

Anket.

______ vetëm dhe/ose të kombinuara

Kompjuter

Proektor

Tabela elektronike

Kompjuter, projektor, telefona të menqur, tabela elektronike

Kompjuter, projektor, tablet, mera, fletore elektronike

Më shumë se pesë

(Tabela digjitale, lapptop)

Cilët vegla digjitale më së shumti i përdorni?

70

14

18 (dhe kompjuter)

4

11

8

15

 

 

Kompjuter

Proektor

Tabela eletronike

Tabelë digjitale, laptop

Fletore elektronike, tablet

Telefona të menqur, kamera

CIlat nga lartë përmendurat do të donit ti përdorni?

70

23

7

9

12

11

8

 

Figura 2.5 Cilët veb mjete të TIK i përdorni në mësim dhe cilat do të kishit dashur ti përdorni?

Variable

Испит.

______ vetëm dhe/ose të kombinuara

Google docs/ Google Drive (dhe rrjete sociale dhe të tjerë)

Mjete për prezentim (psh. Prezi)

Vende online (psh. Dropbox)

Mjetë për shpërndarje, Slideshare,

Diigo, Ëiki spaces, Scrib

Më shumë se pesë

 

Cilët vegla digjitale i përdorni në mësim?

67

21

6

8

11

0

9

 

 

Google docs/ Google Drive (dhe rrjete sociale dhe të tjerë)

Mjete për prezentim (psh. Prezi)

Vende online (psh. Dropbox)

Mjetë për shpërndarje, Slideshare,

Ëiki spaces, Scrib

Më shumë se pesë

 

CIlat nga lartë përmendurat do të donit ti përdorni?

67

23

9

4

7

6

0

 

 

Figura 2.6 Cilat rrjete sociale online i përdorni në mësi dhe cilat do të kishit dashur ti përdorni?

Variable

Испит.

______ vetëm dhe/ose të kombinuara

Facebook

Instagram

Pinterest

Youtube

Tëitter, LinkedIn, Blog, MySpace

Më shumë se pesë

 

Cilët nga këto rrjete sociale i përdorni në mësim?

65

24

4

3

8 (dhe Blog)

15

11

 

 

Facebook (dhe tjerë)

Blog (dhe tjerë)

Google Plus

Youtube

Tëitter, LinkedIn, MySpace

Më shumë se pesë

 

CIlat nga lartë përmendurat do të donit ti përdorni?

70

35

12

8

13

2

0

 

 

Nga statistikat e grumbuluara për Maqedoninë, mund të konkludohet në vijim:

 • Mësuesit kanë minimum një vit përvojë në përdorimin e TIK në procesin mësimorë dhe maksimum 49 vjet, që me pqrdorimin e TIK në shkollat e tashme kanë treguar minimum një vit përvojë në përdorimin e TIK në atë shkollë dhe maksimum 33 vjet.
 • 51,43% besojnë se shkolla ofron burime të mjaftueshme digjitale.
 • Vetëm 1.79% e arsimtarëve në Maqedoni besojnë se shumica e pajisjeve elektronike janë të reja dhe modern. Gjithashtu vlen edhe për kualitetin e pajisjeve elektronike në Maqedoni.
 • 71,43% besojnë se në Maqedoni shkollat i përkrahin mësuesit për përdorimin e TIK.
 • Shumica e mësuesve në Maqedoni (67,14%) besojnë se informatat për përdorimin e kompjuterëve në mësim mund të përmirësohet.
 • Shumica e mësuesve në Maqedoni 47,06%) besojnë se mësuesit duhet të kenë trajnim cdo vit akademik.
 • 73,91% e mësuesve tregeojnë se kanë vizituar trajnimet të TIK që bëhet nga shkollat ku punojnë.
 • Rrjetet sociale dhe strategjitë për evaulim kanë përqindje më të madhe (me 46,38% dhe 52,17%) të mësuesve që përgjigjen se ajo është më e vlefshme për ata kur trajnohen për TIK ne Maqedoni.
 • 61,43%, 7,14% dhe 7,14% tregojnë se shkollat sigurojnë kompjuter, tablet dhe e-fletore.
 • 100% dhe 91,43% tregojnë se shkollat kanë internet dhe Ëi-Fi.
 • 94,29% beosjnë se shkollat duhet të jenë të pajisura me pajisje TIK.
 • 69,57% besojnë se mësuesit diuhet të trajnohen nga qeveria për të mësuar përdorimin e TIK.
 • 92,75% besojnë se TIK e lehtëson mësimdhënjen e tyre.
 • Shumica e përqindjeve përdorin TIK për komunikim me nxënës dhe kolegë (85% dhe 96%).
 • Nga cila për shkëmbimin e dokumenteve, përqindja me e lartë e përdorimit të TIK me kolegë dhe personelit udhëheqës janë (96% dhe 87%).
 • Sa i përket mjeteve digjitale:
  • Më se shumti përdoruesit në shkolla në rastin e Maqedonisë tregohen në Figurën 2.4. mund të shifet se 14 nga 70 persona kanë treguar se përdorin vetëm kompjuter (20%) dhe 18 treguan se përdorin proektor dhe kompjuter, të kombinuara (25,7%). 15 (21%) nga mësuesit në Maqedoni treguan se përdorin më se shumti pesë nga mjetet e kombuinuara digjitale në mësimdhënje.
  • Nga këta, më së shumti kanë dëshirë me përdor kompjuter (32,8%), tableta digjitale dhe llaptop (10,7% ) dhe shënime elektronike dhe tablete (10,5%).
 • Sa i përket veb mjeteve në TIK:
  • Më se shumti përdoruesit në shkolla në rastin e Maqedonisë tregohen në Figurën 2.5 Mund të shifet se 21 prej 67 treguan se përdorin Google docs/ Google Drive. Rrjetet sociale dhe tjerët (31.3%), kurse 11 treguan se përdorin mjete për shpërndarje dhe Slidshare (16.4%). Vetëm 9 (13.4%) e arsimtarëve në Maqedoni treguan se përdorin më shumë se pesë kombinime të TIK dhe veb mjeteve në shkolla.
  • Nga këto, shumica e tyrë duan që të përdorin Google docs/ Google Drive, rrjete sociale dhe të tjerë (34.3%) , mjete për prezentim (sh. Prezi) (113.4%) mjete për shpërndarje dhe Slideshare (10.4%).
 • Sa i përket rrjeteve sociale:
  • Më se shumti përdoruesit në shkolla në rastin e Maqedonisë tregohen në Figurën 2.6. Shifet qartë se nga 24 prej 65 treguan se përdorin Facebook (37%) dhe 15 treguan se përdorin Tëitter, Linkedln, Blog dhe MySpace (23%). 11 (16.9%) e arsimtarëve në Maqedoni treguan se përdorin me shumë se pesë kombinime të rrjeteve sociale në mësim.

Nga këto, më së shumti duan të përdorin Facebook dhe të tjera (50%), Blog dhe të tjera (17.1%), dhe Youtube (18.5%).

 

Analiza e të dhënave – Rasti me Turqinë

 

Sipas të dhënave tona në Turqi janë intervistuar 73 mësues nga shkollat e mesme dhe fillore. Së pari e japim statistikën në variable të treguar në Figurën 3.1.

Figura 3.1 statistika ne variable  

Variable

Anket.

Mesatar

Devi.stan.Devi

Min

Maks

Sa kohë jeni të angazhuar në mësim?

73

18,32

6,73

2

33

Sa kohë jeni të angazhuar në shkollën/institucionin e tashëm tuaj?

73

6,18

4,58

1

18

Sa kohë jeni të angazhuar në përdorimin e TIK për përkrahje në procesin tuaj në arsim dhe mësim?

73

16,87

7,04

4

25

 

Vijon statistika me pyetje të tipit të shkallës se Likertit që përmbajn opcione të ndryshme (nuk ështeë numër), duke filluar nga përgjygja më e pa pëlqyer me 0 deri tek përgjijga më e pëlqyer me 3. Opcionet janë të përshkruara menjëherë nën përqindjet.

Figura 3.2a Statistika në variable (teorit të ndryshme në shkallën e Likertit)

Variable me shkallë 0-3,4

Anket.

Frakcione (në %)

0

1

2

3

Ka shkolla juaj resurse të mjafueshme digjitale për mirëmbajtjen e punës tuaj?

73

1,37
(Nuk i përdori)

35,62
(Jomjaftuesëm)

54,79
(Mjaftueshëm)

8,22
(Shumë)

A janë këta pajisje gigjitale/ hardëare të azhuruara?

68

5,88
(Gjithcka ështe e vjetër dhe e ngadalsuar)

39.71
(Pakica e tyre)

35,29
(Shumica e tyre)

19,12
(Gjithcka është e re dhe moderne)

 

A janë këta pajisje gigjitale/ hardëare kualitative?

69

1.45
(Gjithmonë janë të thyera)

50,72
(Pakica e tyre)

34,78
(Shumica e tyre)

13,04
(Gjithmonë punojnë në regull)

Shkolla i përkrah mësuesit të përdorin kompjuter në procesin e arsimit dhë mësimit.

69

5,48
 (Jo)

28,77
(Në disa raste)

65,75
(Po)

/

Mësuesit në shkollën time janë mirë të informuar për fitimin e përdorimit të TIK në mësim dhe arsim.

73

1,37
(Jo)

75,34
(Mund të përmirësohet)

23,29
(Ata janë mirë të informuar)

/

Sa herë arsimtarët duhet të trajnohen për përdorimin e TIK në mësim?

67

28.36
(Një herë mjafton)

41.79
(Në cdo dy vite akademike)

29.85
(Cdo vit akademik)

-
(Dy here në vit)

Keni kaluar ndonjëherë trajnim të TIK për ta përdor pastaj në mësim?

73

7
(Mos pasja e munësive)

22
(Mospasja e kohës)

31,51
(Jashte shkolle)

39,49
(Ne shkollën ku punoj)

 

Në Figurën 3.2b tregon statistikën e pyetjeve të llojit të shkallës së Likertit, që përmbajnë opcion duke filluar nga përgjigja ma e pa pëlqyer me Asgjë/Nuk është e rënësishme tek përgjijga më e pëlqyer me Shum e rëndësishme

Figura 3.2b Statiska në varible

Kur trajnoni për TIK për arsimtarët, sa është e rëndësishme për ju ________.

Anket.

Frakcione (në %)

Asgje / Nuk është e rëndësishme

Më pak e rëndësishme

Përafërsisht e rëndësishme

E rëndësishme

Shumë e rëndësishme

Përdorimi i pjeteve për e-mësim (kampus virtual)

73

1,37

9,59

17,81

41,10

30,14

Përdorimi i mjeteve të tjera veb (lidhje sociale, blogje dhe tjerë)

73

2,74

4,11

19,18

53,42

20,55

Komunikim, interact dhe strategji për tutor/mentor

73

4,11

4,11

15,07

52,05

24,66

Strategji për evaulim

73

1,37

6,85

15,07

47,95

28,77

Krijimi i e-mësimit

73

2,74

5,48

17,81

49,32

24,66

Planifikim dhe dizajn didaktik

73

4,11

4,11

16,44

50,68

24,66

Krijimi i aktiviteteve për konteste konkrete për e-mësim

73

1,37

6,85

13,70

53,42

24,66

 

Në vijim tregohet statistika për Po/Jo pyetje me përgjigje të ndryshme.

Figura 3.3 Statisktika e variableve dihotonme në

Variable të rejshme

Anket.

Po

Jo

A siguron shkolla juaj secilin arsimtar me …

Kompjuter personal

73

80,82

19,18

Tablet

73

27,4

72,6

Fletore digjitale

73

90,41

9,59

A ka shkolla juaj ...

Internet  

73

71,23

28,77

Ëi-Fi

73

80,82

19,18

A mendoni se institucionet arsimore duhet të jenë të pajisur me pajisje TIK?

73

86,3

13,7

Arsimtarët duhet të jenë të trajnuar nga ana e qeverisë me qëllim që ta përdorin TIK.

73

79,45

20,55

TIK ju a lehtëson punën në mësim?

73

91,78

8,22

Përdorni TIK për komunikim me ...

Nxënës

73

43,84

56,16

Familje  

73

32,88

67,12

Mësim  

73

91,78

8,22

Udhëheqësia në institucione

73

86,3

13,7

Përdorni TIK për shkëmbimin e dokumenteve/informatave me …

Nxënës

73

54,79

45,21

Familje  

73

38,36

61,64

Mësim  

73

97,26

2,74

Udhëheqësia në institucione

73

90,41

9,59

 

Figura 3.4 Cilat pajisje digjitale i përdorni më së shumti në mësim dhe cilat do të donit ti përdorni?

Variable

Anket.

______ vetëm ose/të kombinuara

Kompjuter

Projector

Tabela elektronike

Kompjuter, projektor, telefona të mencur, tabela elektronike

Kompjuter, projektor, tableta, kamera, fletore elektronike

Më shumë se pesë

(tabela digjitale, laptop)

Cilët pajisje digjitale më së shumti i përdorni në mësim?

70

10

9 (dhe tabela elektronike)

12

17

7

17

 

 

Kompjutera

Projector

Teblea eletronike

Tabela digjitale, laptop

Fletore elektronike, tableta

e-libra, kamera

Cilat nga të lartë përmendurat do të kishit dashur ti perdorni?

70

20 (projektro dhe laptop)

15 (tableta digjitale)

8

7

12

8

 

Figura 3.5 Cilat veb mjete të TIK i përdorni në mësim dhe cilët do të kishit dëshiruar ti përdorni?

Variable

Anket.

______ vetëm ose/të kombinuara

Google docs/ Google Drive (rrjete sociale dhe të tjera)

Mjete për prezentim (sh. Prezi)

Online përmbledhje (sh. Dropbox)

Mjete për shpërndarje, Slide-share,

Diigo, Ëiki spaces, Scrib

Më shumë se pesë

 

Cilët veb mjete i përdorni në mësim?

 

72

22

19

4

2

7

18

 

 

Google docs/ Google Drive (dhe mjete për prezentim (psh. Prezi))

Rrjete online (dhe të tjerë)

Përmbledhje online (psh. Dropbox)

Mjete për shpërndarje, Slide-share,

Ëiki spaces, Scrib

Më shumë se pesë

 

Cilat nga të palrtë përmendurat do të donit ti përdorni?

72

23

15

11

10

6

7

 

 

Figura 3.6 cilat nga rrjetet sociale i përdorni në mësim dhe cilat do të donit ti përdorni?

Variable

Anket.

______ vetëm ose/të kombinuara

Facebook

Instagram

Pinterest

Youtube

Tëitter, LinkedIn, Blog, MySpace

Më shumë se pesë

 

Cilët nga këto rrjete sociale i përdorni në mësim?

71

28

5

8 (LinkedIn)

11 (dhe Blog)

12

7

 

 

Facebook (dhe tjera)

Blog (dhe tjera)

Google Plus

Youtube

Tëitter, LinkedIn, MySpace

Më shumë se pesë

 

Cilat nga të lartëpërmendurat do të kishit dashur ti përdorni?

70

18

13

6

5

15

3

 

 

Nga statistikat e mbledhura mund të thuhet se:

 • Mësuesit kanë minimum dy vjet përvojë në përdorimin e TIK në procesin arsimor dhe maksimum 33 vjet, nga të cilët në përdorimi e TIK në shkollën aktuale kanë theksuar minimum një vit përvojë në përdorimin e TIK në at shkollë dhe maksimum 18 vjet përvojë.
 • 54,79% besojnë se shkolla siguron mjaftueshëm resurse digjitale.
 • 19,12% e mësuesve nga Turqia besojnë se shumica e pajisjeve elektronike janë modern dhe të reja. Gjithashtu vken edhe për kualitetin e pajisjeve elektronike në Turqi (13,04%).
 • 65,75% besojnë se ne Turqi shkollat i frymëzojnë mësuesit të përdorin TIK.
 • Shumiva e mësuesve në Turqi (75,34%) besojnë se informacionet për vlerën e përdorimit të kompjuterëve në mësim mund të përmirësohet.
 • Shumica e mësuesve në Turqi (41,79%) besojnë se mësuesit duhet të kenë trajnim secilin vit.
 • Vetëm 39,49% e mësuesve thuan se kanë ndjek trajnime të TIK ne shkollat ku punojnë.
 • Rrjetet sociale dhe aktivitetet e ndryshme për e-mësim kanë përqindje më të madhe (të dyjat 53,42%) të mësuesve që thuan se ajo është më e rëndësishme për ata kur trajnohen për TIK në Turqi.
 • 80,82%, 27,4% dhe 90,41% treguan se shkolat i pajisin me kompjuter, tablet dhe e-fletore.
 • 71,23% dhe 80,82% treguan se shkollat kanë internet dhe Ëi-Fi.
 • 86,3% besjnë se shkollat duhet të jenë të pajisura me pajisje TIK.
 • 79,45% besojnë se mësuesit duhet të trajnohen nga qeveria për përdorimin e TIK.
 • 91,78% besojnë se TIK e lehtëson mësimdhënjen e tyre.
 • Përqindja më e madh përdorin TIK për komunikim me kolegët dhe personelin udhëheqës (91,78 dhe 86,38%). E njejta vlen edhe për shkëmbimin e dokumenteve (97,26 % dhe 90,41).
 • Sa i përket pajisjeve digjitale:
  • Shumica e përdoruesve në klasa në rastin e Turqisë është treguar në Figurën 3.4. Mund të vërehet se 10 nga 70 treguan se përdorin vetëm kompljuter (14,2%), dhe 9 treguan se përdorin kombinim projector dhe kompjuter (12,8%). 17 (24,2%) e mësuesve në Turqi treguan se përdorin më shum se pesë mjete të kombinuara digjitale në mësim.
  • Nga këto, më shumë duan që të përdorin kompjuter, projector, laptop (28,5%), tableta digjitale dhe projector (21,4% të kombinuara) dhe fletore elektronike dhe tablete (17,1% në kombinim).
 • Sa i përket pajisjeve veb në TIK:
  • Shumica e përdoruesve në klasa në rastin e Turqisë është treguar në Figurën 3.5. Mund të vërehet se 22 nga 72 treguan se përdorin Google docs/ Google Drive, rrjete sociale dhe të tjera (30,5%), kurse 19 treguan se përdorin pajisje për prezentim (psh.Prezi) (26,4%). 18 (25%) e mësuesve në Turqi treguan se përdorin më shum se pesë veb mjete të TIK në mësim.
  • Nga këto, shumica duan rë përdorin Google docs/ Google Drive, rrjete sociale dhe të tjera (31,9%), rrjete sociale dhe të tjera (20,8%) dhe Online përmbajtje (psh. Dropbox) (15,3%).
 • Sa i përket rrjeteve sociale:
  • Shumica e përdoruesve në klasa në rastin e Turqisë është treguar në Figurën 3.6. Mund të vërehet se 13 nga 49 treguan se përdorin Facebook (26,5%), kurse 15 treguan se përdorin Youtube dhe Blog (30,6%). 10 (20,4%) e mësuesve në Turqi treguan se përdorin më shum se pesë rjete sociale të kombinuara në mësim.
  • Nga këto më sum duan që të përdorin Facebook (25,7%), Blog dhe tjera (18,5%) dhe Tëitter, LinkedIn dhe MySpace (21,4%).

 

 

Data Analysis – The case of Portugal

Sipas të dhënave tona në Portugali janë intervistuar 63 mësues nga shkollat e mesme dhe fillore.  Së pari japim statistikën për variable, e treguar në Figurën 4.1.

 

Figura 4.1 Statistika e variableve

Variable

Anket.

Mesat.

Devi.stan.Devi

Min

Maks

Sa kohë jeni të angazhuar në mësim?

63

13,46

5,95

1

28

Sa kohë jeni të angazhuar në shkollën/instucionin tuaj?

63

8,33

3,47

3

18

Sa kohë jeni të angazhuar në përdorimin e TIK për mbështetjen në procesin tuaj në arsim dhe mësim?

63

20,16

5,78

4

25

 

Pason statistika e dhënë me pyetje të llojit të shkallës së Likertit që përmban opcione (nuk është numër), duke filluar nga përgjigja me e pa pëlqyer me 0 deri tek përgjigja me e pëlqyer me 3. Opcionet janë dhënë nën përqindjet.

 

Figura 4.2a Statistika me variable (kategori më të ndryshme të shkallës së Likertit)

Variable me shkallë 0-3,4

Anket.

Frakcione (në %)

0

1

2

3

Ka shkolla juaj rasurse digjitale dhe teknologjike të mjaftueshme për mbajtje të punës tuaj?

63

30,16
(Nuk i përdor)

3,17
(Jomjaftueshëm)

66,67
(Mjaftueshëm)

-
(Shumë)

A janë këta pajisje digjital/hardver të azhuruara?

63

6,35
(Gjithcka është e vjetër dhe e ngadalët)

19.05
(Pakica e tyre)

46,03
(Shumica e tyre)

28,57
(Gjithcka është e re dhe moderne)

A janë këta pajisje digjital/hardver kualitative?

63

1.59
(Cdo here janë të thyera)

98,41
(Pakica e tyre)

-
(Shumica e tyre)

-
(Gjithmone punmojnë mirë)

Shkolla i inkurajon mësuesit të përdorin kompjuter në procesin e arsimit dhe mësimit.

63

11.11
(Jo)

23,81
(Në disa raste)

65,08
(Po)

/

Mësuesit në shkollën time janë mirë të informuar për përfitimet e përdorimit te TIK në mësim dhe arsim.

63

14,29
(Jo)

77,78
(Mund të përmirësohet)

7,94
(Janë mirë të informuar)

/

Sa shpesh arsimtarët duhet të trajnohen në përdorimin e TIK në mësim?

62

11.29
(Një herë mjafton)

32,26
(Cdo dy vite akademike)

24,19
(Cdo vit akademik)

32,26
(Dy herë në vit)

Jeni trajnuar ndonjëherë në TIK që ta përdorni atë në mësim?

63

-
(Ska mundësi)

6,35
(Ska kohë)

33,33
(Jashtë shkollës)

60,32
(Në shkollë ku punojm)

 

Në figurën 4.2b është treguar statistika me pyetje të llojit të shkallës së Likertit që përmban opcione duke filluar nga përgjigja më e pa pëlqyer me Asgjë/Nuk është e rëndësishme deri tek përgjigja me e pëlqyer me Shumë e rëndësishme.

Figura 4.2b Statistika me variable

Kur trejnoheni me TIK për mësues, sa është e rëndësishme për ju _____.

Anket.

Frakcione (në %)

Asgjë / Nuk është me rëndësi

Më pak e rëndësishme

Përafërsisht e rëndësishme

E rëndësishme

Shme e rëndësishme

Përdorimi i mjeteve për e-mësim (kampus virtual)

63

0

26,98

1,59

49,21

22,22

Përdorimi i mjeteve tjera (lidhje në rrjete, bllogje dhe tjerë)

63

0

50,79

4,76

22,22

22,22

Komunukim, interakcion dhe strategji për tutor/mentor.

63

0

31,75

3,17

42,86

22,22

Strategji pëe evulacion

63

0

61,90

3,17

31,75

3,17

Krijimi i përmbajtjes për e-mësim

63

0

34,92

3,17

49,21

12,70

Planifikim dhe dizajn didaktik.

63

9,52

38,10

1,59

36,51

14,29

Krijimi i aktiviteteve për konteste konkrete për e-mësim

63

0

61,90

3,17

28,57

6,35

 

 

 

Me radhë është e treguar statistika me Po/Jo pyetje më përgjigjë të ndryshme.

 

Figura 4.3 Statistika me variable dihotome në %

Variable të rejshme

Anket.

Po

Jo

Shkolla siguron secilin mësues me …

Kompjuter personal

63

98,41

1,59

Tabley

63

26,98

73,02

Fletore digjitale

63

53,97

46,03

A ka shkolla juaj ...

Internet

63

90,48

9,52

Ëi-Fi

63

90,48

9,52

Mendoni se institucionet arsimore duhet të kenë pajisje për TIK?

63

82,54

17,46

Mësuesit duhet të jenë të trajnuar nga qeveria me qëllim të përdorin TIK.

63

90,48

9,52

Tik ju lehtëson punën?

63

90,48

9,52

Përdorni TIK për komunikim me...

Nxënës

63

100

0

Familje

63

69,84

30,16

Mesues

63

98,41

1,59

Udhëheqës të institucioneve

63

82,54

17,46

Përdorni Tik për shkëmbimin e dokumenteve/informacioneve me …

Nxënës

63

100

0

Familje

63

69,84

30,16

Mesues

63

98,41

1,59

Udhëheqës të institucioneve

63

82,54

17,46

 

 

 

Figura 4.4 Cilat pajisje digjitale më së shumti i përdorni në mësim dhe cilat do të donit ti përdorni?

Variable

Anket.

______ vetëm ose/të kombinuara

Kompjuter

Projector

Tabela elektronike

Kopmjuter, projektor, telefona të mencur, tabela elektronike

Kompjuter, projektor, tablet, kamerë, fletore elektronike

Më shum se pesë

(tableë digjitale, loptop)

Cilët pajisje digjitale më se shumti i përdorni në mësim?

62

11
(dhe projektor)

10
(dhe tabelë digjitale)

6

10

7

18

 

 

Kpmuter

Tableë digjitale

Tablelë elektronike

Tablet, dhe e-libra

Fletore elektronike

Telefona të mencur

Vilët nga të lartëpërmendurat do të donit ti përdorni?

62

10
(projector dhe laptop)

9
(dhe kamera)

10

14

6

13

 

Figura 4.5 Cilët pajisve veb të TIK i përdorni në mësim dhe cilët do të donit ti përdorni?

Variable

Anket.

______ vetëm ose/të kombinuara

Google docs/ Google Drive (dhe rjete sociale dhe të tjera)

Pajisje për prezentim (psh. Prezi)

Përmbledhje online (psh. Dropbox)

Pajisje për shpërndarje, Slideshare,

Diigo, Ëikispaces, Scrib

Më shumë se pesë

 

Cilët pajisje veb të TIK i përdorni në mësim?

63

20

19

4

7

6

7

 

 

Google docs/ Google Drive (dhe rjete sociale dhe të tjera)

Pajisje për prezentim (psh. Prezi)

Përmbledhje online (psh. Dropbox)

Pajisje për shpërndarje, Slideshare,

Diigo, Ëikispaces, Scrib

Më shumë se pesë

 

Cilët nga të lartëpërmendurat do të donit të kishit mundësi ti përdorni?

63

16

13

3

10

14

7

 

Figura 4.6 Cilët nga rrjetet sociale i përdorni në mësim dhe cilat do të donit të kishit mundësi ti përdorni?

Variable

Anket.

______ vetëm ose/të kombinuara

Facebook (dhe Youtube)

Instagram

Pinterest

Youtube

Tëitter, LinkedIn, Blog, MySpace

Më shumë se pesë

 

Cilët nga këto rrjete sociale i përdorni në mësim?

71

18

4

4

14
(dhe Google plus)

12

19

 

 

Facebook (dhe tjerë)

Blog (dhe tjerë)

Google Plus

Pinterest

Tëitter, LinkedIn, MySpace

Më shum se pesë

 

Cilët nga të lartëpërmendurat do të donit të kishit mundësi ti përdorni?

70

18

11

6

17

15

3

 

 

 

Nga përmbledhjet e statistikave për Portugalinë, mund të konkludohet në vijim:

 • Mësuesit kanë minimum një vjet përvojë në përdorimin e TIK në procesin arsimor dhe maksimum 28 vjet, nga të cilët në përdorimi e TIK në shkollën aktuale kanë theksuar minimum tre vit përvojë në përdorimin e TIK në at shkollë dhe maksimum 18 vjet përvojë.
 • 66,67% besojnë se shkolla siguron resurse të mjaftueshme digjitale.
 • 28,57% e mësuesve në Portugali besojnë se pjesa më e madhe e pajisjeve elektronike janë të reja dhe modern.
 • Sa i përket kualitetit të pajisjeve elektronike, në Portugali 98,41% besojnë se pakica e tyrë janë me kualitet të lartë.
 • 65,08% besojnë se në Portugali shkollat i inkurajojnë mësuesit të përdorin TIK.
 • Shumica e mësuesve në Portugali (75,34%) besojnë se informatat për vlerën e përdorimit të kompjuterëve në mësim mund të përmirësohet.
 • E njejta pjesë e mësuesve në Portugali (41,79%) besojnë se mësuesit duhet të kenë trajnime në cdo dy vjet ose dy here në vit.
 • 60,32% e mësuesve besojnë se kanë marë pjesë në TIK trajnime në shkolla ku punojnë.
 • Kampusi virtual dhe sigurimi i përmbajtjeve të aktiviteteve për e-mësim kanë përqindje të lartë (49,21%) të mësuesve që përgjigjen se ajo është më e vlefëshme për ata kur trajnohen me TIK ne Portugali.
 • 98,41%, 26,98% dhe 53,97% treguan se shkollat sigurojnë kopjuter, tablet dhe e-fletore.
 • 90,48% treguan se shkollat sigurojnë internet dhe Ëi-Fi.
 • 82,54% besojnë se shkollat duhet të sigurojnë pajisje të TIK.
 • 90,48% besojnë se mësuesit duhet të jenë të trajnuar nga ana e qeverisë për përdorimin e TIK.
 • 90,48% besojnë se TIK ju lehtëson punën në mësim.
 • Përqindja më e madhe përdorin TIK për komunikim me nxënës dhe koleg (100% dhe 98,41%). Gjithashtu vlen edhe për shkëmbimin e dokumentave.
 • Sa i përket pajisjeve tjera digjitale:
  • Shumica e përdoruesve në klasa në rastin e Portugalisë tregohen në Figurën 4.4. Mund të vërehet se 11 nga 62 treguan se përdorin vetëm kompjuter (17,7%), kurse 10 treguan se përdorin projector dhe table digjitale, në kombinim (16,1%). 18 (29%) e mësuesve në Portugali treguan se përdorin më shumë se pesë kombinime me pajisje digjitale në mësim.
  • Nga këto, më së shumti duan të përdorin kompjuter, projector, laptop (16,1%), tablet dhe e-libra (22,5%) dhe telefona të mencur(20,9%).
 • Sa i përket veb pajisjeve të TIK:
  • Shumica e përdoruesve në klasa në rastin e Portugalisë tregohen në Figurën 4.4. Mund të vërehet se 20 nga 63 treguan se përdorin Google docs/ Google Drive, rrjete sociale dhe të tjera (31,7%,) dhe 19 treguan se përdorin pajisje për prezentim, (psh. Prezi) (30%). 7 (11,1%) e mësuesve në Portugali treguan se përdorin më shumë se pesë kombinime me veb pajisje për TIK në mësim.
  • Nga këto, më së shumti duan të përdorin Google docs/ Google Drive, rrjete social dhe të tjera (25,4%,) rrjete sociale dhe të tjera (20,6%,) dhe Ëikispaces, Scrib (22,2%).
 • Sa i përket rrjeteve sociale:
  • Shumica e përdoruesve në klasa në rastin e Portugalisë tregohen në Figurën 4.4. Mund të vërehet se 18 nga 71 treguan se përdorin Facebook (25,3%) dhe 14 treguan se përdorin Youtube и Google plus (19,7%,). 19 (27,1%) e mësuesve në Portugali treguan se përdorin më shumë se pesë kombinime të rrjeteve sociale në mësim.

Nga këto, më së shumti duan të përdorin Facebook (25,7%,), Blog dhe të tjera (15,7%,) dhe Tëitter, LinkedIn dhe MySpace (21,4%,).

 

Analiza krahasuese – konkluzione finale

Me qëllim të krahasimit të rezultateve nga anketa e DISCO, në këtë pjesë ne japim analiza krahasuese për katër shtete: (i) Spanja, (ii) Maqedonia, (iii) Portugalia dhe (iv) Turqia.

Duke marë parasysh përvojën e viteve në procesin arsimor në prejashtim nga Turqi me minimum dy, gjith të tjerët kanë minimum ose maksimum nga 28, 33, 35 dhe 49 për Portugalinë, turqinë, Spanjën dhe Maqedoninë përkatësisht.

Në lidhje më përvojën në procesin arsimor në shkollën aktuale, edhe Turqia edhe Portugalia kanë nga 18 vjet, Spanja ka 28, kurse Maqedonia e ka periudhën më të gjatë e mësuesve që japing mësim në shkollat aktuale me 33 vjet përvojë pune.

Ndërsa duke i marë parasysh vjetet në përvojën e përdorimit tëe TIK në mësim ata treguan se kanë maksimum 24 për Maqedoninë, kurse të tjerët nga 25 vjet përvojë në përdorimin e TIK.

 • Vetëm 17,65% e mësuesve në Spanjë besojnë se shkollat sigurojnë resurse të mjaftueshme, ndërsa në Maqedoni, Turqi dhe Portugali 51,43%, 54,79%, 66,67% besojnë se shkollat sigurojnë resurse të mjaftueshme digjitale.
 • Vetëm 1,79% e mësuesve në Maqedoni besojnë se shumica e pajisjeve elektronike janë të reja dhe modern. Kjo është shum e ulët krahasuar me pajisjet elektronikë të reja modern në Spanjë, Turqi dhe Portugali - 60,42%, 19,12%, 28,57%.
 • Mësuesit në Maqedoni më shumë besojnë se shkollat i inkurajojnë mësuesit të përdorin TIK (71,43%), ndërsa Spanja, Turqia dhe Portugalia kanë statistika të njejta 64,71%, 65,75%, 65,08%.
 • Sa i përket pajisjeve digjitale:
  • Potyugali, Turqia dhe Maqedonia treguan se e përdorin kompjuterin me 17,7%, 14,2%, 20%, kurse Spanja ka përqindjen më të madhe me 24%.
  • Nga këto, në Portugali më së shumti duan të përdorin tabletin, e-librin (22,5%), në Turqi kompjutteri, projektori dhe plaptopi me (28,5%), në Maqedoni vetëm kopljuter (32, 8% dhe 30%).
 • Sa i përket TIK veb pajisjeve:
  • Më shumë përdorime në mësim në rastin e Portugalisë janë Google docs/ Google Drive, rrjettet sociale dhe tjerë (31,7%). Po ashtu edhe në Turqi, Maqedoni dhe Spanjë me 30,5%, 31,3% и 26,5% .
  • Nga këto, në Portugali, Turqi dhe Spanjë shumica donin të përdorin Google docs/ Google Drive, rrjete sociale dhe të tjera (25,4%, 30,5%, 34,3% dhe 30,6%).
 • Sa i përket rrjeteve sociale:
  • 27,1% e mësuesve në Portugali treguan se përdorin më shum se pesë kombinime të rrjeteve sociale në mësim; në Turqi dhe Spanjë ata treguan se përdorin më së shumti YouTube dhe Blog (30,6%); në Maqedoni Facebook me 37%.

Qnga këto, në Portugali , Turqi, Maqedoni dhe Spanjë shumica donin të përdorin Facebook (25,7%, 30%, 50% и 30,6% ).