Претставници на училишта

Овој извештај дава компаративна анализа на истражувањата во поединечните земји направени за Македонија, Шпанија, Португалија и Турција. Истражувањето е дел од проектот „Натпревар за дигитални училишта“, во рамките на КА2 (соработка за иновации и размена на добри практики) од Програмата Еразмус+,  накратко наречен ДИСКО. Проектот е координиран од страна на Универзитетот на Југоисточна Европа во (Македонија), со Inercia Digital (Шпанија), Pakize Kokulu Anadolu Lisesi (Турција), ССОУ Моша Пијаде (Македонија) и Zendensino (Португалија).

Предвидена е долгорочна соработка со цел да се постигнат главните цели на целиот проект – подобрување на клучните компетенции и вештини од областа на ИКТ и вештини за учење на млади лица кои одат во училиште, преку промовирање на квалитетот и иновативноста на ниво на образованието; подигнување на свеста за Европско доживотно учење наменето за дополнување на реформите на политиките на национално ниво; како и преку поддршка на модернизација на образовните системи со дигитална интеграција во учењето.

Вовед

Ова е прашалник наменет за персоналот и наставниците во Европа за сите одделенија од основното и средното образование. Се однесува на воведувањето и потребите за создавање на ИКТ во рамките на образовните установи.

Истражувањето опфаќа 86 претставници, кои главно беа директори на училиштата. Истражувањето се спроведе во четири земји: Шпанија, Македонија, Португалија и Турција. Интервјуата беа спроведени во периодот јануари-март 2016 година.

Збирната статистика на севкупниот примерок и понатамошното подгрупирање по земја се прикажани во Табела 1.

Варијабли Испит. Просек Станд.отст. Отстап. Мин Макс
Број на ученици 86 655,66 437,96 17 1600
Број на наставници 86 48,88 28,80 2 152
Број на раководен кадар 86 9,55 16,67 0 97
Број на друг персонал 86 11,04 20,07 0 150

Сумираната статистика за Шпанија е прикажана подолу.

Варијабли Испит. Просек Станд.отст. Отстап. Мин Макс
Број на ученици 13 365,76 374,14 17 1400
Број на наставници 13 35,76 33,50 2 110
Број на раководен кадар 13 4,84 10,67 0 40
Број на друг персонал 13 5,07 5,43 1 20

Понатаму е прикажана статистиката за Македонија.

Варијабли Испит. Просек Станд.отст. Отстап. Мин Макс
Број на ученици 30 802,40 419,56 69 1600
Број на наставници 30 61,90 30,10 16 152
Број на раководен кадар 30 5,20 4,32 1 25
Број на друг персонал 30 21,23 31,26 0 150

Следно е прикажана статистиката за Португалија.

Варијабли Испит. Просек Станд.отст. Отстап. Мин Макс
Број на ученици 17 288,41 77,63 86 400
Број на наставници 17 30,76 9,15 15 45
Број на раководен кадар 17 7,82 2,69 3 13
Број на друг персонал 17 8,88 3,78 3 17

И на крајот, резимираната статистика за Турција е прикажана подолу.

Варијабли Испит. Просек Станд.отст. Отстап. Мин Макс
Број на ученици 26 871,42 408,96 88 1590
Број на наставници 26 52,26 25,49 8 110
Број на раководен кадар 26 18,07 27,43 1 97
Број на друг персонал 26 3,69 3,31 1 10

 

Дискусија: Како што може да се види од описната статистика погоре, најголемиот број на ученици и наставници е забележан во училиштата во Македонија. Додека највисокиот просечен број на раководен кадар е забележан во Турција.

Следната споредба на резултатите од истражувањето е за бројот на ученици и бројот на наставници, групирани по земја, како што е прикажано на графиконот подолу.

Слика 1. Број на наставници и број на ученици по земја

Дискусија: Од сликата 1, може да се воочи дека соодносот на бројот на ученици и бројот на наставници е различен во овие четири земји. Како што може да се види, во Македонија и Турција, просечниот број на наставници е многу мал во однос на бројот на ученици. Додека во Португалија и Шпанија, просечниот број на наставници е речиси истиот, а просечниот број на ученици е преполовен. Со други зборови, просечниот соодвос наставник/ученик за Македонија и Турција е 7,72% и 6,07% соодветно, додека за Шпанија и Португалија е 9,83% и 10, 7% соодветно.

Друга интересна споредба е дадена со просечниот број на наставници и просечниот број на персонал што се ангажирани во овие училишта.

Слика 2. Број на наставници и број на персонал по земја

Дискусија: Од слика 2, може да се воочи дека соодносот на просечниот број на персонал и бројот на наставници е повеќе или помалку ист во овие четири земји. Како што може да се види, наставничкиот персонал е административно поддржан од персонал штои брои приближно половина споредено со бројот на наставници.

Следно, вкупниот просечен број на наставници, раководен персонал и друг административен персонал е даден во графиконот подолу.

Слика 3. Број на наставници, број на раководен тим и број на друг персонал по земја