I.E.S Lope de Vega de Fuente ­Obejuna

I.E.S Lope De Vega de Fuente­Obejuna ги опфаќа учениците од овој град и неговите 14 села и од блискиот град Лос Бласкез. Во ова училиште настава посетуваат околу 300 ученици од местата опишани погоре, од кои приближно 50% користат автобуски превоз.

Училиштето има 36 вработени – наставници, професионални соработници, административен и наставен персонал.  Сите вработени имаат соодветно образование според правните регулативи за држење настава

Што е Средното училиште „Лопе де Вега“. (Преглед)

Колективот Брумариа се состои од наставници од средно државно образование што користат аудиовизуелни алатки во училницата во нивните различни предмети. Микро-документарците комбинираат воведување на ИКТ во училницата и проектно учење.

Овој проект ги подобри јазичните вештини, дигиталната писменост и поврзаното учење да се учи  како и автономноста и личната иницијатива и подобро користење на ИКТ од учениците и наставниците.

Денес, центарот ја има зголемено употребата на ИКТ и употребата на повеќе опрема за реализација на такви проекти и создавање содржини преку блог и снимање видеа од учениците.

Некои карактеристики на овој центар во врска со користењето на ИКТ во нивната методологија на држење настава се:

Интернет Училиштето има широкопојасен интернет пристап насекаде низ училиштето, со кабелска мрежа и wifi во зградата.
Одржување на ИТ опрема Одржување се врши од персоналот на самиот центар, како и од јавните установи.
Дигитална писменост на наставници Сите наставници навеле дека се способни да користат персонални компјутери за да пристапат на интернет и до е-пошта, да извршат основна обработка во Word и да ги внесат резултатите на учениците на крајот од секое полугодие.
Користење на ИКТ во процесот на настава Наставниците се подобруваат и се запознаваат со користењето на ИКТ и учествуваат во создавањето на содржината.
ИКТ вештини Наставниците се подобруваат и се запознаваат со користењето на ИКТ и учествуваат во создавањето на содржината.
ИКТ вештини Најголем број од наставниците имаат основни ИКТ вештини, но на многу од нив им недостасуваше доверба или знаење да ги користат овие вештини да го подобрат учењето и наставата во нивните
Свесност за ИКТ Најголем број од персоналот ги признаваат придобивките од користењето на ИКТ во наставата и процесот на учење.
Веб страница на училиштето За овој проект, тоа создаде блог што се ажурира со видеа поставени од учениците во текот на курсот. На оваа страница се прикажани сите проекти и како да се примени таа идеа во училницата.

Каде сака да стигне Средното училиште „Лопе де Вега“. (Приоритети)

Еден од приоритетите на овој проект беше учениците да го согледаат вистинското опкружување каде преку образованието се комбинира употребата и ракувањето со ИКТ во еден иновативен проект што ќе ги развие нивните вештини над образовното ниво,  да работат како тим, одговорноста, креативноста и познавањето и сфаќањето на животот надвор од центарот.

Следнава табела ги покажува во сумирана форма некои од нив:

Учениците ќе имаат можност почесто да работат со активности на е-учење.
Веб-страницата на училиштето ќе има содржина подготвена од наставници и ученици и ќе се користи како комуникациска алатка.
Создавањето на блогот овозможи секоја група на ученици да може да го постави својот сопствен микро-документарец и тоа да секој проект се евалуира преку потпис со рубрики за консензус од страна на самите ученици
Училиштето ќе работи со цел обезбедување на сите области за учење со пристап до различна ИКТ

опрема, вклучувајќи мобилни уреди, во следните 5 години.

Наставниците треба да стекнат вештини за користење технологии и да ја интегрираат ИКТ во нивните методологии на настава.
Да се зголеми довербата на наставниот персонал за интеграцијата на ИКТ во областа на нивниот предмет.

Како Средното училиште „Лопе де Вега“ планира да стигне таму (Цели)

За да се постигнат целите што се барани со овој проект, беше неопходно да се интегрираат тие активности во методологијата на наставата во центарот, а поконкретно во активите за географија и историја на центарот. Главните цели имаат за цел да ги постигнат плановите што се наведени во продолжение:

  • Да се добие потребниот развој на проектот (лаптоп, видео камери, интернет и блог) ИКТ алатки.
  • Учениците треба да ја завршат целата постапка на производство и развој на микро-документарци, со цел да успеат да ги подобрат своите вештини во различни подрачја.
  • За групата Brumaria од суштинско значење е потребата за квалитетно јавно образование, ослободено од здодевно и застарено политичко мешање што може да излезе во пресрет на предизвиците со кои се соочуваат младите и да може да одговори на нивните сомнежи, стравови, потреби, чувства преку користење на ИКТ и користењето на нивните креативни способности.

Што направи Средното училиште „Лопе де Вега“ (Задачи)

Од една страна, центарот го зголеми бројот на достапна ИКТ опрема и ја промовираше  својата цел да ја користи во полето на образованието како и дека учениците и наставниците може да ја подобрат и да постигнат повисоки нивоа на соработка и задоволство во текот на периодот на образование.

Дополнително, центарот преку неговата веб-страница http://ieslopedevega.es/ известува за сите различни практики што ги врши како и поединците и активите што го сочинуваат центарот. Така, родителите и учениците што се заинтересирани може да ги побараат потребните информации во кое било време.

Од друга страна, проектот за микро-документарци е нов начин да се интегрира користењето на ИКТ во полето на образованието и во зголемувањето на одговорноста и на креативниот процес кај учениците.  Бидејќи овој проект ја промовира и соработката помеѓу групите на ученици што прават различни микро-документарци, а теренската работа се  врши главно надвор од центарот за што е исто така неопходно да се има согласноста на правните застапници (родители или старатели) па вклучувањето на семејството е исто така од големо значење.

Како што е споменато погоре, проектите се поставуваат на блогот создаден за оваа цел http://microdocumentales.jimdo.com/ Прво, напредните иновативни методолошки пристапи како проектно учење, користење на ИКТ, рубрики за оценување и заедничка работа. Второ, ние настојуваме да ја поврземе наставната програма со секојдневниот живот, така што содржините што може да се учат и разбираат да соодветствуваат со светот околу нас и со реалноста на учениците.

Што постигна Средното училиште „Лопе де Вега“ (Втор преглед)

Користењето на ИКТ вклучи бројни позитивни промени во овој центар, што сега има своја веб-страница со основни информации за тоа.

Како што анализираше проектот, тоа е неговиот блог, што им нуди на учениците и семејствата кои сакаат да учествуваат и да научат што е проектот и нивното учество во проектот, бидејќи секоја група ќе избере семејство да го евалуира вашиот проект. Бидејќи секоја група треба да подготви пост на блог со вашиот проект и со усогласеност со барањата и во датумот на објавување на регистрацијата и содржината.  За сите овие детали во самиот блог тоа е archivo.pdf со критериуми за евалуација што се користат да се евалуира секој проект. Оваа фаза има поголема тежина во смисла на проценти во белешките на учениците во сценариото, што го вклучува целиот процес на снимање при што се јавува табела во следниве делови: секвенца, опишување на истиот, локација, ликови, типови и опрема за снимање.

Проектите траат четири месеци и конечното видео е главно со должина помеѓу пет и десет минути.  Резултатите покажуваат дека примената на овие ИКТ алатки во претходните делови комбинирано со тимска работа и соработка помеѓу наставниците, учениците и семејствата, ја зголемува желбата и мотивацијата во извршувањето на секојдневните задачи на наставниците и учениците.

Исто така, тоа значи дека училиштето има повеќе училници што се целосно опремени со ИКТ опрема, со стабилна интернет врска и наставници кои систематски користат ИКТ во наставата.

Што е следно?

Во моментов, центарот работи на пет програми и проекти во одвивање:

  • Длабочините на Андалузија
  • Вселенско училиште за мир
  • Заедничко образование
  • Младите образуваат
  • Расни со твоето дрво

За проектот за микро-документарци, наставниците сметаат дека овие резултати се многу возбудливи бидејќи напредокот на проектот е извонреден.

Успехот на овој проект, кој успеа во развивање на нов начин на оценување на учениците со комбинирање на користењето на ИКТ со вистинскиот, секојдневен живот може да се прошири кај другите активи на центарот или во други центри што бараат нови начини да ги вклучат учениците во актуелните случувања, кои се обидуваат да ги доведат учениците до реалноста што постои надвор од центарот како и дополнително да ги зголемат и подобрат нивните вештини на начин што го бара денешниот бизнис, во смисла на професионален профил на идни работници, што значи дека доколку истите се вклучат во текот на образованието за учениците, за нив ќе биде многу полесно во иднина да напредуваат и на професионално и на лично ниво.